Algemene voorwaarden

DE KIKKERT – ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende instructie, al of niet aan boord van een vaar-tuig.
 2. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst sluit betreffende instructie, al of niet aan boord van een vaartuig.
 3. Cursist: natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf al of niet aan boord van een vaartuig, instructie ontvangt.
 4. Groep: een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de consument, die, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, instructie ontvangt.
 5. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ondernemer en consument, waarbij de ondernemer zich tegenover de consument verbindt om, tegen betaling, al dan niet aan boord van een vaartuig, instructie te geven aan de consument of een overeengekomen derde.
 7. Elektronisch: per e-mail of website.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdracht gesloten tussen de consument en de ondernemer.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

 1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.

Het aanbod vermeld in ieder geval:

– de aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten;

– de hoogte van het cursusgeld en van eventuele aanvullende kosten;

– datum en tijdstip van aanvang en einde van de vaarinstructie.

 1. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het cursusgeld en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging met de voorwaarden waaronder.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is vastgelegd dat de vaarinstructie meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden uitgevoerd.
 4. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van het cursusgeld moet 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de cursus, op het kantoor van de onder-nemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 2. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de hiervoor genoemde termijn.
 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. De ondernemer kan maximaal de hieronder vermelde incassokosten in rekening brengen. Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten:

(wettelijke wijzigen voorbehouden)

Over de eerste € 2.500,00 15% Minimum € 40,00

Over de volgende € 2.500,00 10%

Over de volgende € 5.000,00 5%

Over de volgende €190.000,00 1%

Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,00

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. Indien de consument de overeenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
 2. In geval van annulering is de ondernemer gerechtigd een gefixeerde schadeloosstelling van de consument te vorderen van:

– 15% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de cursusperiode;

– 50% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de cursusperiode;

– 75% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de cursusperiode;

– 100% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de cursusperiode danwel op de ingangsdatum van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 75,–.

 1. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door een groep bestaande uit tien of meer cursisten de ondernemer gerechtigd een gefixeerde schadeloosstelling van de consument te vorderen van:

– 25% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot zes maanden voor aanvang van de cursusperiode.

– 50% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot vier maanden voor aanvang van de cursusperiode.

– 75% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode.

– 100% van het overeengekomen cursusgeld in geval van annulering binnen één maand vóór aanvang van de cursusperiode.

 1. De consument die de overeenkomst annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij de consument of de ondernemer kan aantonen dat die schade aanmerkelijk hoger of lager is in welk geval de consument deze lager of hoger schade dient te vergoeden. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 2. In geval van annulering door de consument kan hij de ondernemer om in de plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer acceptabel is, is de ondernemer gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer zal op professionele wijze instructie (laten) geven aan de cursist.
 2. De ondernemer staat er voor in dat de aangeboden accommodatie deugdelijk en veilig is.
 3. De ondernemer staat er voor in dat zaken van de ondernemer die worden gebruikt bij de cursus in goede staat verkeren en dat die kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn en voldoen aan de voor het overeengekomen doel vereiste deugdelijke veiligheidsmiddelen.
 4. Indien de ondernemer eigen zaken gebruikt, dan is de ondernemer verplicht die zaken te ver-zekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor gebruik in het overeengekomen gebied.
 5. Indien er op grond van de overeenkomst sprake is van het ter beschikking stellen van accommodatie, dan stelt de ondernemer de accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.
 6. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Indien de consument de locatie voor de instructie bepaalt dan zijn de kosten die verband houden met de locatie waaronder o.a. huur en legeskosten voor rekening van de consument.
 8. De ondernemer adviseert de consument met klem geen waardevolle zaken mee te nemen en wijst de consument in dat kader op de beperking van de aansprakelijkheid zoals verwoord in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden.
 9. De ondernemer heeft het recht om, de instructie op of in het water te wijzigen in een instructie op de wal indien de weersomstandigheden in combinatie met het kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk maken.
 10. De ondernemer wijst de consument op de verplichtingen van artikel 9 lid 5 en 6.

ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DECONSUMENT

 1. Indien er, ten behoeve van de eigen instructie, een zaak van de consument wordt gebruikt, is de consument verplicht er zorg voor te dragen dat die zaak is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor gebruikt in het overeengekomen gebied, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Indien er sprake is van een groep cursisten is de consument gehouden de ondernemer uiterlijk op de dag van aankomst een lijst van alle cursisten van de groep te overhandigen.
 3. Indien op verzoek van de consument een niet overeengekomen gebruik van de door de ondernemer ter beschikking gestelde zaak wordt gemaakt dan zijn de daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de consument, mits de ondernemer dit tijdig aan de consument heeft gemeld.
 4. Indien de consument ten behoeve van de instructie eigen zaken wil gebruiken, dan is de consument verplicht zorg te dragen dat deze zaken voor dit doel geschikt en veilig zijn.
 5. De consument is verplicht zorg te dragen dat de cursist(en) beschikken over een afdoende WA-verzekering.
 6. De consument is verplicht de eigen medische verklaring naar waarheid in te vullen en mogelijke aanvullende medische keuringen vóór aanvang van de instructie te laten uitvoeren.
 7. Indien de ondernemer vanwege slechte voorbereiding door de consument verdere instructie niet verantwoord acht en de cursist opdraagt te stoppen, dient de consument hieraan onmiddellijk te voldoen.
 8. De consument wijst in voorkomende gevallen de groep op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.

ARTIKEL 10 – DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen danwel is toe te rekenen aan personen in zijn dienst en/of aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen en door hem zijn aanvaard.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade en/of verlies van bagage is beperkt tot een bedrag van € 1.000,–. per cursist. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiende uit het verlies of beschadiging van bagage.
 3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of zijn minderjarige kinderen en/of de groep die de consument vertegenwoordigt is veroorzaakt.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 2. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.
 3. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 12 – ONTBINDING OVEREENKOMST

 1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van één van hun verbintenissen elk der partijen de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare vorderingen.

ARTIKEL 13 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ARTIKEL 15 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.